فیلتر ابتدای صف خرید

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صعودی شده و ابتدای صف خرید هستند و آخرین فرصت ورود شما را به سهم نشان می دهد و با توجه به سایر تحلیل ها می توانید سریع وارد سهم شوید.

 

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)