فیلتر ارزش ریالی

در این فیلتر ارزش ریالی خریدار ۲ برابر ارزش ریالی فروشنده است.

 

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))