فیلتر تعداد معاملات کمتر از ۵۰

این فیلتر سهم هایی که تعداد معاملات در یک روز قبل کمتر از ۵۰ باشد را نشان می دهد.

[ih][0].ZTotTran < 50