فیلتر حجم مشکوک

این فیلتر حجم های مشکوک بورس را نشان می دهد

 

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]