فیلتر روند صعودی بدون صف خرید

این فیلتر در تایم بورس نمادهایی را نشان می دهد که صعودی هستند و بدون صف خرید که می توانید با بررسی همه جانبه سهم ، برای ورود به سهم اقدام نمایید.

 

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)