فیلتر شناسایی سهام کوچک

این فیلتر برای شناسایی سهام شرکت های کوچک تحت شرایطی خاص برای سرمایه گذاری بلند مدت بیش از ۳ سال مناسب است. لطفا از این فیلتر با احتیاط و با استفاده از سایر تحلیل ها استفاده کنید.

(bvol)<40000||z<45000000&&(bvol)!=1&&(pe)<0
(bvol)<40000||z<45000000&&(bvol)!=1&&(pe)>10