فیلتر صف خرید ۵ برابر حجم مبنا

این فیلتر سهامی را نشان می دهد که صف خرید آن ها ۵ برابر حجم مبنا است.

نکته : زمانیکه عدد صف خرید بزرگتر از حجم مبنا باشد ، به احتمال ۹۹ درصد فردای آن روز هم سهم مثبت ۵ است و صف خرید پایدار است.

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)