فیلتر ۵ روز افت یک سهم

در این پست با یکی از فیلترهای کاربردی بورس آشنا میشویم. این فیلتر بورسی نمادهایی را که در پنج روز اخیر معاملاتی در دامنه منفی معامله شده اند را نشان میدهد. این فیلتر بیشتر برای نوسان گیری کاربرد دارد.

[ih][5].PClosing
> [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing
&& [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing &&
[ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing >
[ih][0].PClosing