چرا روانشناسی و نظم در معامله گری حیاتی است؟

رای رسیدن به سود مداوم در بازار های مالی نیازمند سخت کوشی، نظم،…