نوشته‌ها

فیلتر حجم مشکوک

این فیلتر حجم های مشکوک بورس را نشان می دهد   (tvol)>…