نوشته‌ها

فیلتر شناسایی سهام کوچک

این فیلتر برای شناسایی سهام شرکت های کوچک تحت شرایطی خاص برای سرما…